Физическое лицо - заявитель или его уполномоченный представитель предоставляет копию справки о присвоении идентификационного номера (далее - ИН), заверенную подписью физического лица - заявителя.

 На копии ИН физическое лицо делает надпись «Согласно оригиналу», ставит свою подпись, указывает фамилию и инициалы.

образец:

Згідно з оригіналом

___підпис___ /П.І.Б./

   

      Підписи на копіях цих документів повинні відповідати зразку підпису фізичної особи -  заявника у документі, що посвідчує його особу.

   

      Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ІН та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

   

      У такому разі при формуванні заявки на отримання ЕЦП замість ІН підписувача вносяться серія та номер його паспорта через два пробіли. Замість копії ІН такі особи надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою, засвідчену за п.п. 5.3.2. 

   

me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
Баннер